Oświadczenie Uczestnika
Szkolenia WARRIOR CAMP

  

Imię i nazwisko ………………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………….

Pesel: …………………………………………………………………….


Niniejszym oświadczam, że: 

  1. Wyrażam chęć wzięcia udziału w obozie szkoleniowym Warrior Camp.
  2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach video utrwalonych przez Organizatora oraz inne podmioty, którym powierzono dokumentowanie przebiegu szkolenia, do celów promocyjnych.
  3. Zapoznałem się z Regulaminem obozu szkoleniowego Warrior Camp i w pełni go akceptuję.
  4. Zapoznałem się i zobowiązuje się do przestrzegania zasad BHP podanych mi do wiadomości przez instruktorów.
  5. Nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne lub inne do mojego udziału w obozie szkoleniowym Warrior Camp
…………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                             Data, czytelny podpis

                                                                                                                                                                                                             Oświadczenie o zachowaniu poufnościTożsamość osób prowadzących szkolenie jest objęta całkowitą poufnością. Szczególnie zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek informacji poufnych osobom trzecim pośrednio lub bezpośrednio. Zakaz obejmuje zwłaszcza przekazywanie tych informacji bezpośrednio lub pośrednio w formie zdjęć lub publikacji.

W razie naruszenia postanowień o zachowaniu poufności, Organizator ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym nie wyklucza to uprawnienia Organizatora do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.  
…………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                             Data, czytelny podpis

  
 OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI


Ja niżej podpisany/a …………………………………………….…… (dalej: „Zwalniający”), niniejszym oświadczam, iż biorę udział w obozie „Elite Networker Warrior Camp” (dalej: „Obóz”), organizowanym przez 

Pana Przemysława Kardę, reprezentującego Organizatora: Belters Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27

oraz

Pana Piotra Mosio, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DREAM TEAM Piotr Mosio (dalej zwanych „Organizatorami”), w pełni dobrowolnie oraz na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.


Biorąc pod uwagę charakter Obozu i związaną z tym możliwość uczestniczenia w różnych ćwiczeniach i procesach, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia mojego lub innych i niosą ze sobą nieuniknione ryzyko uszkodzenia ciała (zwanych dalej „Ćwiczeniem” lub „Ćwiczeniami”), oświadczam, iż jestem w pełni świadom ryzyka związanego z moim udziałem w Obozie i zdaję sobie w pełni sprawę z możliwych tego konsekwencji, wobec czego niniejszym przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko za wszelkie poniesione przeze mnie szkody majątkowe i niemajątkowe, powstałe w trakcie mojego udziału w Obozie lub szkody ujawnione później, a mające bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy z moim udziałem w Obozie – w szczególności szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, śmierć, a także inne szkody na majątku materialnym (tj. moim sprzęcie i innych rzeczach osobistych), które mogą wyniknąć na skutek mojego udziału w Ćwiczeniu lub Ćwiczeniach, w tym też takie, które mogą wyniknąć z niezachowania należytej ostrożności , wskutek lekkomyślności ze strony współorganizatorów, pracowników, reprezentantów, spadkobierców, egzekutorów, administratorów, czy też jakichkolwiek innych osób powiązanych w jakikolwiek sposób z organizacją Obozu, nie wyłączając pozostałych jego uczestników. Potwierdzam również, iż nie otrzymałem ani w przyszłości nie otrzymam od Organizatora żadnych gwarancji, zapewniających mi osobiste bezpieczeństwo w związku z udziałem w Obozie, ani też nie żądam udzielenia mi takiej gwarancji.


W związku z powyższym oświadczam, iż zwalniam z odpowiedzialności Organizatora, jak również jego partnerów, współorganizatorów, pracowników, reprezentantów, spadkobierców, egzekutorów, administratorów, czy też jakichkolwiek innych osób powiązanych w jakikolwiek sposób z organizacją Obozu, nie wyłączając pozostałych jego uczestników (zwanych dalej łącznie „Zwalniani”) za wszelkie szkody, o których mowa w poprzednim akapicie, i w związku z powyższym oświadczam, iż zrzekam się dochodzenia od Zwalnianych, jak i od ich partnerów, pracowników, reprezentantów, spadkobierców, egzekutorów czy administratorów, wszelkich roszczeń z tytułu odszykowania lub zadośćuczynienia  (w tym z tytułu odpowiedzialności deliktowej), za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych mi umyślnie przez Zwalanianych lub przez inne osoby. Stwierdzam także, że nie będę wnosić żadnych żądań, oskarżeń ani dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia ani wszczynać żadnych czynności prawnych wobec wyżej wymienionych z w/w tytułu. W szczególności zaś oświadczam, iż w przypadku gdybym w wyniku uczestnictwa w Ćwiczeniach lub Ćwiczeniu doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub nawet śmierci, Zwalniany nie będzie przeze mnie pociągnięty do odpowiedzialności ani obciążony kosztami ewentualnego leczenia.


Ponadto oświadczam, iż w pełni rozumiem, potwierdzam i zgadza się, iż moje uczestnictwo w Obozie i poszczególnych Ćwiczeniach jest absolutnie i w pełni dobrowolne, niezależnie od tego, co mogłoby być wcześniej powiedziane, czy też zasugerowane kiedykolwiek i przez kogokolwiek – zarówno przed, w trakcie, jak i po Ćwiczeniu. Jestem też w pełni świadomy, iż pozostali uczestnicy mogą zachęcać lub wywierać presję na mój udział w Ćwiczeniu, i że bez względu na to, co ktokolwiek powie lub zrobi w tej 
kwestii, w pełni rozumiem, potwierdzam i zgadzam się, że sam podejmuję ostateczną decyzję o wzięciu udziału w Obozie z własnej, nieprzymuszonej woli.


Ponadto zgadzam się i potwierdzam, iż niniejsze oświadczenie jest w pełni wiążące w odniesieniu do mojego majątku i mojej osoby.


Ponadto, niniejszym oświadczam, iż:


  1. zobowiązuję się nie uczyć innych osób (niebiorących udziału w Obozie) Ćwiczenia, chyba że na moje własne ryzyko i odpowiedzialność;
  2. wypełniłem / nie wypełniłem* ankiety wstępnej na Warrior Camp
  3. zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas Obozu;
  4. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Obozu oraz wykonywania poleceń i zarządzeń Organizatora pod rygorem wykluczenia mnie z udziału w Obozie.

* – niepotrzebne skreślić


Ponadto potwierdzam, iż niniejsze oświadczenie podpisuję dobrowolnie, z własnej i nieprzymuszonej woli, nie będąc w stanie niepoczytalności, choroby umysłowej, ani ograniczenia poczytalności, ani też nie znajduję się z jakichkolwiek innych powodów w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, w wyniku których nie byłbym ani władny do podpisania wiążącego prawnie oświadczenia woli, ani też zdolny do wzięcia udziału w Ćwiczeniu lub Obozie. 


Gdyby jednak z jakiegokolwiek powodu pojawiły się spory prawne między mną a Organizatorem lub Zwalnianymi, zgadzam się, by były one rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa cywilnego i prawa handlowego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 


Ponadto oświadczam, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym oświadczeniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zwalniający zgadza się, iż niniejszy dokument jest wiążący pod względem prawnym, co potwierdza własnoręcznym podpisem umieszczonym poniżej.

ZWALNIAJĄCY:

Podpis:__________________________________
UWAGA: Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat, jeśli mają ukończone mniej niż 18 lat, niniejsze oświadczenie musi zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna:

IMIE I NAZWISKO (Drukowanymi literami): ____________________________________

DATA: ________________________
KONTAKTOWY NUMER TELEFONU: ________________________

W nagłych przypadkach zawiadomić:
Imię i nazwisko: ________________________
TELEFON: ________________________